රුපියල වාර්තා තබමින් බාල්දුයි.. ඩොලරයක් රුපියල් 165 සීමා පනි

රුපියල වාර්තා තබමින් බාල්දුයි.. ඩොලරයක් රුපියල් 165 සීමා පනි

මෙරට ඉතිහාසයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක් සඳහා වූ වැඩිම අගය අද වාර්තා විය.

මහ බැංකු වාර්තාව අනුව අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 160.94 වූ අතර විකිණුම් මිල වූයේ රුපියල් 164.37කි.

ඇමරිකානු ඩොලරයක් රුපියල් 164 සීමාව ඉක්මවූමුල්ම අවස්ථාවද මෙයයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *