රුපියල අද වාර්තාගත බාල්දුවක.—. ඉතිහාසයේ වැඩිම කඩා වැටීම වාර්තා වෙි. .

රුපියල අද වාර්තාගත බාල්දුවක.—. ඉතිහාසයේ වැඩිම කඩා වැටීම වාර්තා වෙි.
.
ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද ඇමරිකානු ඩොලරය හමුයේ සිය ඉතිහාසයේ වැඩිම අගයකට බාල්දු විය.

මහබැංකු වාර්තා අනුව අද දිනයේ ඇමරිකා ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 180.10ක් විය.

විකිණුම් මිල වූයේ රුපියල් 184.07කි.

ඩොරලයක් රුපියල් 184 ඉක්මවූයේ මුල්ම වතාවටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *