රුපියල අදත් බාල්දුයි——විකිණුම් මිල 173 ට ආසන්න වෙි

.රුපියල අදත් බාල්දුයි——විකිණුම් මිල 173 ට ආසන්න වෙි
.
අද දිනයේදීද ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල විශාල වශයෙන් අවප‍්‍රමාණය වී ඇත.

මහ බැංකු විනිමය සටහන් අනුව අද දිනයේ ඩොලරයක රුපියල් 172.81 ක විකිණුම් මිලකට හා රුපියල් 168.93ක ගැණුම් මිලකට මිල නියම විය.

ඊෙය් දිනයේදී ඩොලරයක මිල සටහන් වූයේ විකිණුම් මිල රුපියල් 172.34ක් හා ගැනුම් මිල රුපියල් 168.47ක් ලෙසයි.

විනියම අනුපාතයන් හා බොරතෙල් මිල සලකමින් මාස්පතා සිදු කරන ඉන්ධන මිල සුත‍්‍රය අද පස්වරුවේ නව ඉන්ධන මිල ගණන් නිකුත් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *