රිෂාඩ් සහ හකීම් මන්ත්‍රීවරු ආරක්ෂා කරගන්න “මක්කම” ගියා

මහින්දටවත් රනිල්ටවත් මේ ජනවරම ඇතුලේ ආණ්ඩු හදන්න දෙන්නේ නැහැ

මහින්දටවත් රනිල්ටවත් මේ ජනවරම ඇතුලේ ආණ්ඩු හදන්න දෙන්නේ නැහැ අපි සහතිකවම මේ දෙන්නම 113 හදාගත්තේ වරදාන වරප්‍රසාද තනතුරු කළු සල්ලි දීල . හැන්දෑවට රිෂාඩ් ගේ හකීම්ගේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලට පැනල 113 හදාගන්න සහය ඉල්ලුවා විතරක් නොවෙයි කළු සල්ලි විසිකරලා මන්ත්‍රීවරු බිලී බාගන්න හැදුවා විවිධ බලපෑම් කලා. අර ස්මයිල් කියන රිෂාඩ් ගේ මන්ත්‍රී ඉස්සුවා අන්තිමට මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් අරගෙන රිෂාඩ් ට හකීම්ට මන්ත්‍රීවරු ආරක්ෂා කරගන්න මක්කම යන්න වුණා. ඔන්න තත්වය. ඒ නිසා මේ 113 හදාගන්න කිසි කෙනෙකුට තව අවුරුදු එකහ මාරක් ආණ්ඩු කරන්න මේ ජනවරම ඇතුලේ අයිතියක් නැහැ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පලකල අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *