රික්ටර් මාපාංකයේ 5.5 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *