රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 35 නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 3 යි

මේක ඔබට ලැබුණ වරප්‍රසාදයක් නෙමෙයි මේවා ඔබේ වගකීම් අපි සියලලෝම එකතූවී ඒ වගකීම් ඉටු කරමු˜
—අමාත්‍යධූර නොලැබුන මන්ත්‍රීවරුන් ඇමතිකම් ලැබුන අය මෙහෙයවන්න ඒක ඔබේ වගකීමක්˜
(ජනාධිපති ගොඪාභය රාජපක්ෂ කියයි.)
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
1 චමල් රාජපක්ෂ – රාජ්‍ය අරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
2 වාසුදේව නානායක්කාර – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
3 ගාම්ණී ලොකූගේ – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
4 මහින්ද යාපා අබේවර්ධන වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
5 එස් බී දිසානායක ජ් ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
6 ජෝන් සෙනෙවිරත්න ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
7 මහින්ද සමරසිංහ – පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
8 සී බී රත්නායක – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
9 ලක්මන් යාපා අඛෙිවර්ධන – තොරතූරු සහ සන්නිවෙිදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10 සුසන්ත පුංචිනිලමෙි – කූඩා හා මධ්‍යපරිමාන ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11 අනුර ප්‍රියදර්ෂන යාපා – අභ්‍යන්තර වෙළද සහ පාරිභෝගික සුභසාධන
12 සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13 ප්‍රියංකර ජයරත්න – දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14 රංජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15 මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ – විදුලි බල රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16 දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17 රොහිත අඛෙිගූණවර්ධන – බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18 දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19 ලසන්ත අලගියවන්න – කළමණාකරණ සහ ගිණුමි කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20 කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ආයොජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21 අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22 තිලංග සුමතිපාල – තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23 මොහාන් ප්‍රියදර්ෂන සිල්වා – මානව හිමිකමි සහ වනිතා කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24 විජිත ඛෙිරුගොඩ – කාන්තා සහ ළමා කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25 රොෂාන් රණසිංහ- මහවැලි සංවර්ධන
26 ජානක වක්කූඹුරු – අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27 විදුර වික්‍රමනායක – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28 ශෙහාන් සේමසිංහ – සංවර්ධන බංකූ සහ ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
29 කනක හේරත් – වරාය සංවර්ධන කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30 දිලූමි මුණුගම – ප්‍රවාහනා සේවා කළමණාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
31 ලොහාන් රත්වත්ත- මහාමාර්ග සංවර්ධන
32 විමවීර දිසානායක – වනජීවී සමිපත්
33 ජයන්ත සමරවීර – පරිසර රාජය අමාත්‍ය
34 සනත් නිශාන්ත පෙරේරා – ධීවර සහ මිරිදිය කටයුතූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35 තාරක බාලසූරිය – සමාජ ආරක්ෂන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
නියොජ්‍ය අමාත්‍යවරු
1 නිමල් ලංසා – ප්‍රජාසවි බල ගැන්වීම් සහ වතූ යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
2 කංචන වීරසේකර – ධීවර හා ජලජ සමිපත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
3 ඉන්දික අනුරුද්ධ – රාජ්‍ය පරිපාල ස්වදේශ කටයුතූ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *