රතුපස්වල වෙඩි තැබූ බව කියන බි‍්‍රගේඩියර් යළි රිමාන්ඞ්…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *