රණ මයුර පදක්කම පෞද්ගලික බස් රථයක තිබී හමුවෙයි

රණ මයුර පදක්කම පෞද්ගලික බස් රථයක තිබී හමුවෙයි

සිනමාවේදී ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතාගේ අතුරුදන් වූ රණ මයුර පදක්කම හමු වී තිබේ. එය කොල්ලුපිටිය, කඩුවෙල මාර්ගයේ 177 පෞද්ගලික බස් රථයක තිබී මෙය හමුවී ඇති බව සඳහන්ය.එය කොල්ලුපිටිය පොලිසියට භාර දි ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *