රණවීරට අභියෝග කරන කවුරුවත් කැලණියේ රැඳෙන්නේ නැහැ. රහස මොකක්ද?

රණවීරට අභියෝග කරන කවුරුවත් කැලණියේ රැඳෙන්නේ නැහැ. රහස මොකක්ද?

කැළණිය කියන්නේ අපි උපන් විට භූමියයි.ප්‍රතිපත්තිගරුකව නීතිගරුකව ධර්මානුකූලව හිටියේ නැතිනමි කැලණියේ දේශපාලන කටයුතු කරන්න අපහසුයි.ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තිගරුකව කටයුතු කළ යුතුයි. අපි යුක්තිය සාධාරණය වෙනුවෙන් හැමදාම පෙනී සිටිනවා. කැළණිය කියන්නේ විභීෂණ දෙවියන්ගේ අඩවියයි.ඒ නිසා ධර්මානුකූලව හැසිරෙන්නේ නැති අයට කැළණියේ දේශපාලනය කරන්න අපහසුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *