රට වෙනුවෙන් යුධ වැදුනු රණවිරුවන්ට ශක්තියක් වු දානපතිනිය.

රට වෙනුවෙන් යුධ වැදුනු රණවිරුවන්ට ශක්තියක් වු දානපතිනිය.

එදා මිනිමරු කොටි ත්‍රස්තයින්ගෙන් රට බෙිරා ගැනිමට අපේ රණවිරුවන් සටන් කලේ දිවි පරදුවට තබාගෙනය.ඒ අවස්ථෘවෙදි මෙම සමාජසේවිකාවද මුල්වි තම පොද්ගලික ධනයෙන් රණවිරුවන්ට ගිලන් රථයක් පරිත්‍යාග කලේය.

ඒ සුනේත්‍රා සමරකෝන් අද ද ජනපතිට ශක්තියක් වෙමින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ අන්තවාදින්ගෙන් රට බෙිරා ගන්නටය

මෙම කෙටි විඩියෝව නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *