රට පුරා සියළුම පාසැල් වසා දැමේ

රට පුරා සියලුම පාසල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

අද රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ පවතින කොරෝනා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

ඒ අනුව මෙසේ පාසල් වසා දැමීම අප්‍රේල් මස 30 වැනිදා දක්වා බලපැවැත්වෙන අතර වර්ධනය වන තත්ත්වයන් සලකා බලා ඉදිරි පියවර ගැනීමට නියමිතය.

ඒ සමගම පිරිවෙන්, පුද්ගලික උපකාරක පංති, පෙර පාසැල්, දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ආදියද වසා දැමෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *