රටේ ප්‍රතිපත්ති වලට හානි වන ආයෝජන මේ රජය කරන්නේ නැහැ – ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *