යහපාලන ආණ්ඩුව විකුනන්නේ නැත්තේ හිරගෙවල් විතරයි.——නාමල් රාජපක්ෂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *