මොරවක දී වල් ඌරා තිරෝද රථයෙන් යන්නට ගොස් පොලිසියට කොටු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *