” මේ රජය ආ දා සිට ගොවිතැනට කණ කොකා ” – හිටපු ජනාධිපති මහින්ද

මේ ආණඩුව පත්වූ දා සිට ගොවිතැනට කණ කොකා හැඬුවා.

ලක්‍ෂ ගණන් කුඹුරු පුරන්වෙලා. වතුර දුන්නේ නැහැ. වී ටික අරගෙන ගිහින් මත්තලට බෑවා. අනෙක් පැත්තෙන් පොහොර සහනාධාරය කැපුවා. සහනාධාරය දුන්නා කියලා ඒ ගානට පෝර ගන්න කොහෙවත් නැහැ. අනෙක් පැත්තෙන් නියඟයෙන් බැටකනවා. සමෘද්ධිත් කපලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *