මේ ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කණපිට හරවනවා- හිටපු ජනාධිපති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි.

වත්මන් ආණ්ඩුව විදේශ කුමන්ත්‍රණ හරහා

වත්මන් ආණ්ඩුව විදේශ කුමන්ත්‍රණ හරහා 2015 ජනවාරි 08 වනදා බලයට පත් වූ දිනයේ සිට අද දක්වා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පටහැනි අයුරින් කටයුතු කරන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ 20 වන සංශෝධනය හරහා ද යළි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කණපිට හරවමින් කටයුතු කරමින් සිටින බවයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කළේ.

එම නිවේදනය පහතින් –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *