“මේක යහපාලන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. අසම්මත ආණ්ඩුවක් ” – හිටපු පා.ම. බැසිල් රාජපක්‍ෂ

අද ගෙනත් තියන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා 20 වන සංශෝධනය

අද ගෙනත් තියන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා 20 වන සංශෝධනය කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරණ දිනයක ලංකාවේ පළාත්සභා ඡුන්දය තියන්න කියලා. එවන් මැදිහත් වීමක් ලංකා ඉතිහාසයේ වෙලා නැහැ. මේකට යහපාලන කියන්න පුළුවන් ද ? ? මේකට කියන්න පුළුවන් අසම්මත තුප්පහි ආණ්ඩුවක් කියලා.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *