මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පොහොට්ටුව තුනෙන් දෙකක බලයක් ලබා ගන්නවා -නිමල් ලාන්සා

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පොහොට්ටුව තුනෙන් දෙකක බලයක් ලබා ගන්නවා -නිමල් ලාන්සා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *