මෙන්න තවත් බද්දක්—-රථ වාහන සඳහා කාබන් බද්ධක්

මෙන්න තවත් බද්දක්—-රථ වාහන සඳහා කාබන් බද්ධක්

මේ වසරේ ජනවාරි 01වදා සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රථ වාහන සඳහා කාබන් බද්ධක් ක්‍රියාත්මක බව මොටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරින් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි කොමසාරිස් ජගත් චන්දසිරි මහතා අද (09) කොළඹ පැවති මාධය හමුවකදි පැවසුවේ අදායම් බල පත්‍රය ලබා ගන්නා අවස්ථාවෙදී එම කාබන් බද්ධ අය කර ගන්නා බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ වසරේ ආදම් පල පත්‍ර ලබා ගන්නා අයට මෙය ක්‍රියාත්මක නොවුත් ලබන වසරේ සිට නිල වශයෙන් මෙම බද්ධ ක්‍රියාත්යමක වන බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *