මීරිගම අම්මාගේ සියලු තොරතුරු කැමරා කාචයට හෙළිවේ.

මීරිගම අම්මාගේ සියලු තොරතුරු කැමරා කාචයට හෙළිවේ. සුනේත්‍රා සමරකෝන් ගැන ඇත්ත දැන ගන්න

මීරිගම අම්මාගේ සියලු තොරතුරු කැමරා කාචයට හෙළිවේ. හරියට අම්මා කෙනෙක් වගේ. දැන ගන්න
මෙය නැරඹීමෙන් ඔබට එය දැන ගත හැක. හේතුව මැතිවරණය ආසන්නව පවතින මොහොතක බැවින් ඔබේ ඡන්දයට නිසි වටිනාකමක් ලබාදීමට එවිට ඔබට නිසැකව හැකිවනු ඇත ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ශක්තියක් වීමට එයින් ඔබට හැකිවනු ඇත.සුනේත්‍රා සමරකෝන් ගැන ඇත්ත දැන ගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *