මීරිගමට තවත් ජාතික පාසලක් සහ වෘත්තිය තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ලබා ගැනිමට කටයුතු කරනවා– සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මීරිගමට තවත් ජාතික පාසලක් සහ වෘත්තිය තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ලබා ගැනිමට කටයුතු කරනවා– සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මීරිගම ආසනයේ පුබල සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක වූ සුනේත්‍රා සමරකෝන් අද දේශපාලන කරලියේ කාගේත් කතා බහට ලක්ත වූ චරිතයක්. ඇයගේ සමාජ සේවා කටයුතු නිසාම, අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් මීරිගම ආසනය සඳහා තරග වැදීමේ අවස්ථාව ඇයට උදාවෙනවා.

ඒ නිසා LANKAABCNEWS අප ඇයගෙන් සෘජුවම ප්‍රශ්න කීපයක් ඇසුවා. මේ එක් ප්‍රශ්නයකට අපට ඇය දුන් පිළිතුරු යි.

දරුවන් හා තරුණයන් ගැන හිතන්නෙ නැද්ද ?

ඇයි නැත්තෙ ? මම හඳුනාගත් ප්‍රශ්න රැසක් තියනවා. එකක් තමයි ශිෂ්‍යත්වය පිළිබඳ ගැටලුව. ශිෂ්‍යත්වයෙන් ලකුණු එකසිය පනස් නවයක් ගත් දරුවාට මීරිගම ජාතික පාසලට ඇතුළත් වෙන්නට හැකියාවක් නෑ. ඒකට ගන්නෙ ලකුණු 160 න්. එක ලකුණක් නිසා ඒ දරුවාට හොඳ පාසලක් අහිමි වෙන හැටි බලන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා මීරිගමට තවත් ජාතික පාසලක් ඉදිකළ යුතුයි කියා. තරුණ දරුවන්ට රැකියා උත්පාදනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා නව කම්හල් ඉදි කළ යුතුව තිබෙනවා. කම්හල් ඉදි කළත් පුහුණු ශ්‍රමය ඒවාට අවශ්‍ය නිසා වෘත්තිය හා තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාවය මීරිගමට තිබෙනවා. නව තාක්ෂණය දරුවන්ට ලබා දිය යුතුමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *