මිල සූත‍්‍රය අලි බොරුවක්.. ඉන්ධන මිල අඩු වැඩි කිරීම කිසිම සමීකරණයකට ගැලපෙන්නේ නෑ..- මහාචාර්ය රංජිත් පේ‍්‍රමලාල්ද සිල්වා

මිල සූත‍්‍රය අලි බොරුවක්.. ඉන්ධන මිල අඩු වැඩි කිරීම කිසිම සමීකරණයකට ගැලපෙන්නේ නෑ..- මහාචාර්ය රංජිත් පේ‍්‍රමලාල්ද සිල්වා

මිල සූත‍්‍රයක් අනුව ඉන්ධන මිල අඩු කල බව රජය පැවසුවත් එම මිල අඩු වීමේ රටාව අනුව එහි කිසිදු සමීකරණයක් නැති බව පේරාදෙණි සරසවියේ අවකාශමය සංඛ්‍යානය පිලිබද මහාචාර්ය රංජිත් පේ‍්‍රමලාල්ද සිල්වා මහතා පවසයි.

මෙහි සමීකරණයක් හෝ මිල සූත‍්‍රයක් නැති බවට තමන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ හෝ මහා භාණ්ඩාගාරයේ ඔ්නෑම අයෙකු සමග ප‍්‍රසිද්ධ විවාදයකටද සූදානම් යයිද ඔහු කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *