මිරිගම හිත හොඳ කෙනෙක් රජ වෙයි

මිරිගම හිත හොඳ කෙනෙක් රජ වෙයි

කියමනක් තිබෙනවා. හිත හොඳ කෙනෙක් රජ වුණහමයි පොඩි මිනිහාට තැනක් දෙන්නේ කියලා. එතුමියත් ඒ වගේ. කවුද? මේ දියවන්නාවට පියමන් කරන දානපතිනිය?

බලන්න මෙම කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *