මිරිගම ප්‍රදේශිය සභාවෙි සභාපති සරත් නන්දසිරි මහතා අද දින සුභ මොහොතින් වැඩ භාර ගනි

මිරිගම ප්‍රදේශිය සභාවෙි සභාපති සරත් නන්දසිරි මහතා   අද දින සුභ මොහොතින් වැඩ භාර ගැනිම සිදුවිය

ආරමිභක උත්සවයෙදි ඔහු ප්‍රකාශකලේ ජනතා අපේෂාවන්ට අනුව ප්‍රදේශිය සභාව පාලන කටයතු සිදුකරන බවත් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට උපතේ සිට මරණය දක්වා අවශ්‍ය
සේවාවන් කාර්යක්ෂමව කඩිනමිව ලබා දිමට කටයුතු කරන බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *