මිනුවන්ගොඩ පොකුර 1034 දක්වා නගි

මිනුවන්ගොඩ පොකුර 1034 දක්වා නගි

මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව ආශිතව ඇතිවි තිබෙන කොරෝනා පොකුර ආසාදිතයන් 1034 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ වන විට එම රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා මිනුවන්ගොඩ රෝහල හා මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල වෙන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *