මිනිත්තු කිහිපයකින් කොරෝනා වෛරසය හඳුනා ගැනීමේ නව ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලාංකික විද්වතා සොයා ගනියි

මිනිත්තු කිහිපයකින් කොරෝනා වෛරසය හඳුනා ගැනීමේ නව ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලාංකික විද්වතා සොයා ගනියි

කොරෝනා වෛරසය හදුනාගැනිමෙි පරීක්ෂාව මිනිත්තු 15- 45ක් අතරතුර සොයාගැනීමට හැකි ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලාංකීය මහාචාර්ය සංජය සේනානායක මහතා විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔහු දැනට ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය වරයෙකු ලෙස සේවය කරන ප්‍රකට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. සාමාන්‍යයෙන් දැනට කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය හඳුනා ගැනීම සඳහා පැය පහක් හයක් ගතවන අතර මෙම නව ක්‍රමය මගින් සිදු කරනු ලබන්නේ ලේ පරික්ෂාව තුලින් අදාල වෛරසය හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *