මැයි මාසයේ 5000 දීමනාව සමෘද්ධි බැංකු වෙත ලබා දීමේ ප‍්‍රමාදයක්

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිළධාරීන්ගේ සංගමය කියා සිටී

දීර්ඝ කාලීනව පැවති ඇඳිරිනීති තත්වය මත ජීවනෝපාය අහිමි වු පවුල් සඳහා රු. 5000 දීමනාවක් ලබා දීමට ගත්තා වු තීරණය මත මැයි මාසයට අදාල දීමනාව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් සමෘද්ධි බැංකු වෙත ලබා දීමට පවතින ප‍්‍රමාදය පිළිබඳව අප සංගමය ඔබ වෙත මෙයින් අවධානයට මෙයින් යොමු කරවන්නෙමු.

02. රු. 5000 දීමනාව ලබා දීම සඳහා ඔබ විසින් සමෘද්ධි බැංකු සමිති කළමණාකරුවන් හා බැංකු කළමණාකරුවන් වෙත එවන ලද 2020. 05. 17 දිනැති DSD/HO/05/MF/2020/5 යන ලිපියෙහි 2 හි දක්වා ඇති පරිදි රු. 5000 මෙම දීමනාව ලබා දීම මැයි 18 වැනි දින සිට ආරම්භ කල යුතු බව උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා ග‍්‍රාමීය මටිටමින් සැලැස්මක් සකස් කර ඒ අනුව ගෙවීම් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස දන්වා තිබුනි.

03. ඒ අනුව 18 වැනි දින සිට සමෘද්ධිලාභී හා සහනාධාර අපේක්ෂාවෙන් පොරොත්තුවේ සිටින 2525528 වෙත 2 අදියරට රු.5000 දීමනාව ලබා දීම සඳහා දිවයිනේ සියළුම සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් සැලැස්ම අනුව අපේක්ෂාවෙන් සිටියද සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවමත් සමෘද්ධි බැංකුව වෙත ප‍්‍රමාණවත් මුදල් ලබා නොදීම මත තවමත් සමෘද්ධිලාභීන් වෙතද රු. 5000 දීමනාව ගෙවා අවසන් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව කණගාටුවෙන් වුවද මෙයින් දන්වා සිටින්නෙමු.

04. සමෘද්ධිලාභීන්ට සමඟ ජීවනෝපාය අහිමි වු සමස්ත පවුල් 4825123 ආසන්න පිරිසකට මෙම රු.5000 දීමනාව ලබා දී ඇති අතර දිනපතා ගතවන සෑම මොහොතකම දුරකථන මඟින් විමසීම් කරන අතර එයින් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් විශාල ලෙස මේ වන විට දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇත.

05. මේ පිළිබඳව ඔබගේ විශේෂ අවධානය යොමු කර තෝරාගෙන ඇති කණ්ඩායම වෙත මැයි මාසය සඳහා ප‍්‍රමාදයකින් තොරව රු. 5000 දීමනාව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් සමෘද්ධි බැංකුව වෙත කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ගන්නා මෙන් අප සංගමය මෙයින් ඉල්ලා සිටිමු.

මේ පිළිබඳව ඔබ දක්වන සහය ඉතා අගය කොට සලකමු.

ස්තූතියි.

මෙයට,
චාමර මද්දුමකළුගේ,
ප‍්‍රධාන ලේකම්.
(විධායක කම්ටුවේ නියමය පරිදි)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *