”මැතිවරණ කල් දාන්න නව ක‍්‍රමයක් .” – ජ.වි.ප. – පා.ම. විජිත හේරත්

සියළු පළාත්සභා මැතිවරණයන් එකම දිනයක

පැවැත්වීම හොඳයි. අපි එකඟයි. ඒත් ආණ්ඩුව දැන් උත්සාහ කරන්නේ ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් මාසවල පැවැත්විය යුතු මැතිවරණය ලබන වසරට කල් දැමීමටයි. ඒක අනුමත කරන්න බැහැ. මැතිවරණය කල් දාන්නේ ආණ්ඩුව මැතිවරණ වලට බයනිසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *