මැතිවරණයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන දිනය තීන්දුයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ යුතු දිනය මේ වනවිට තීරණය කර තිබෙනවා. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සඳහන් කලේ එළඹෙන නොවැම්බර් 01 දින මැතිවරණයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *