මැකෝ මාධ්‍යට දෙහි කපයි. “කොමිසම ගැන මාධ්‍ය ඉදිරියේ නිවැරදි කලේ නැහැ”

මැතිවරණ කොමිසම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලකයන් සිදුකරන ප්‍රකාශ වලදී ඒවා මෙහෙයවපු කිසිම මාධ්‍ය වේදියෙක් මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්ය භාරය ඒ අයට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ නැහැ එක හරිම කණගාටු දායක තත්වයක් රටේ මිනිසුන්ට ඇත්ත කියන වනම් මාධ්‍ය ආයතන මැතිවරණ කොමිසම ගැන සහ එහි සත්‍ය තාවය ගැන පෙන්වා දෙන්න තිබුනා හැබැයි වුනේ දේශපාලන නියෝජිතයන් ඔනෑ අතකට ගහන්න ඉඩ දීලා බලා සිටීම පමණයි අපි කොමිෂන් සභාවක් විදියට ජනතාවගේ පුර්ණ ප්‍රජත්න්තර වාදී ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්නේ අපි ඒ වෙනුවෙන් කරපු අරගලයේ වටිනාකම මාධ්‍ය රටට කියනවා වෙනුව අපිව විවේචනය කරන තැනකට අරගෙන ගියා විතරක් නොවෙයි අපිව මැතිවරණ නොතියන කොමිසමක් විදියට සමාජයේ හංවඩු ගැසුවා ඒගැන කණගාටුවක් තියෙනවා

අපි තැන්තැන්වල රැස්වෙන කණ්ඩායමක් නොවෙයි අපි නිල වශයෙන් රැස් වෙනවා නිල නිවේදන දෙනවා ඒවා තමයි අපේ රාජකාරිය අපි කලේ කොමිසමේ රාජකාරිය මිස අපේ රාජකාරිය නොවෙයි ඒ වෙනුවෙන් තමයි කොමිෂන් සභා ඇතිකරලා අපිට අවශ්‍ය නිල බලය දීලා තියෙන්නේ අපි කවදාවත් මැතිවරණ කල් දැම්මේ නැහැ අපි හැම වෙලාවේම කලේ මැතිවරණ පවත්වන්න අවශ්‍ය සහය දීම පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණය දිහා බලන්න අපි ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වූ නිසයි මැතිවරණය වෙලාවට තියන්න පුළුවන් වුනේ පළාත් සභා මැතිවරණය කල් ගියේ අපේ වැරදෙන් නොවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සම්බන්ධය අවශ්‍ය වැඩ කොටස නොකළ නිසයි එහෙනම් අපි අපි මැතිවරණ වෙනුවෙන් මොනවද නොකළේ කියලා කියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *