මාළු ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව නතර කරයි.

තලපත් සහ කොප්පරා යන මත්ස්‍ය වර්ග හැර අනෙකුත් මාළු වර්ග සහ ටින් මාළු වර්ග ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව නවතා දැමීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මත්ස්‍ය අස්වැන්න වැඩි වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන බවයි.  ධීවර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. පෑලියගොඩ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළෙඳපොළේ නිලධාරීන් හමු වීමෙන් පසු අමාත්‍ය අමරවීර මහතා මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *