මාධ්‍යයෙන් රටටම පෙන්වු ඇස් අන්ධ වූ සිසුවා පිළිබඳව හිත උණුවූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

මාධ්‍යයෙන් රටටම පෙන්වු ඇස් අන්ධ වූ සිසුවා පිළිබඳව හිත උණුවූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ඖෂධ විසවි අන්ධභාවයට දරුවාගෙ පිහිටට ආ රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *