මහ මුහුද පීරමින් අතුරුදන් ධීවරයින් සොයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *