මහ බැංකුව පොල්ල අතට ගනී

මහ බැංකුව පොල්ල අතට ගනී

මෙතෙක් පවත්වාගෙන ගිය ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය හා සැසඳීමේ දී වෙළෙඳපොළ ණය
පොලී අනුපාත පහළ යෑමේ වේගය පිළිබඳව සෑහීමට පත්විය නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ
බැංකුව පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් මුදල් මණ්ඩලය රැස්වී ඒ පිළිබඳව යම් තීරණ
කිහිපයක් ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ණය කාඩ් පත් සඳහා දැනට පවතින වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය අඩුකිරීමට
උපදෙස් ලබාදීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත්
කළ නිවේදනයක සඳහන්. එහි උපරිම අගය 18% ක් දක්වා අඩුකිරීමට තීරණය කර
තිබෙනවා. මේ වන විට ඇතැම් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා 28% ක පොලියක් අය කෙරේ.
එසේම උකස් සඳහා වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 10% ක් විය යුතු බව ද මුදල් මණ්ඩලය
තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *