මහ  බැංකුවේ හිටපු අධිපති විකෘති කරන ලද විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කිරීමට  උත්සාහ කරලා

2017 වසර සඳහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත්කර තිබෙන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ සහ රජයේ ණය හා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අතර අනුපාතයේ අගයන් එකිනෙක සැසඳීමේ දී යම් අසමානතාවයක් දැකිය හැකි බව මහ  බැංකුවේ හිටපු අධිපති අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල් රජයේ මුල්‍ය ප්‍රකාශය පදනම් කරගනිමින්  විකෘති කරන ලද විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කිරීමට  උත්සාහ ගෙන ඇති බව මහා භාණ්ඩාගාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරනවා

සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *