මහින්ද සමග ආණ්‌ඩුවට එරෙහි ප්‍රබල විපක්‍ෂයක්‌ – 16 කණ්‌ඩායම එක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *