මහින්ද වැනි දෙබඩි ප්‍රතිපත්ති තිබෙන නායකයෝ රටේ නායක්තවයට සුදුසු නෑ.

හිටපු ඇමති ගුණරත්න වීරකෝන්/// (හඩපටය ද සහිතයි.)

 පළාත් සභා බලතල හා තවත් බලතල රැසක්ක්ම උතරට දෙනවාය කී මහින්ද රාජපක්ෂ අද මොනවාද කියන්නේ.අපේ වත්මත් ආණ්ඩුව සිදුකරන්න උවමනා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියාවට දුන්නු පොරොන්දුව ඉටු කිරිමයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික වශයෙන් ඉන්දියාව රැවැට්ටුවා බොරු කීවා.එහි ප්‍රතිපලය නිසා තමයි උතුරු පළාතේ ජන්ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලැබුනේ නැත්තේ එහි ප්‍රතිපලයක් නිසා තමයි එය සිදු වුයේ රටක නායකයෙක් උනාම වගකිමෙන් වචන භාවිතා කළ යුතුයි.ඉන්දිව සතුට කරන්න තටීන් පල්ස් දෙනවා කී මහින් ද රාජපක්ෂ අද කියනවා රට බෙදනවා බුද්ධාගම නැති කරනවා කියනවා. මෙනාවාද මේ කියන්නේ.ඒ ආකාරයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ වැනි දෙබඩි ප්‍රතිපත්ති තිබෙන නායකයෝ රටේ නායක්තවයට සුදුසු නෑ. නියමිත හරියාකාර දැක්මක් නැතිව තමයි මේ කටයුතු සිදුකරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ දැක්මක් නෑ.දේශපාලනය පිළිබඳව බලන්න හැකියාවක් නෑ.එයාට උවමනා ආකාරයට පුද්ගලික තත්ත්වයක් තමයි තිබුනේ.

මම කරනෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කළ දේමයි.

මේ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂට ජීවිතය තියනතුරාවටම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කර අගමැති කෙනෙක් වෙන්න බෑ.ජනාධිපතිවරයාට විස්වාසයක් තිබේ නම් ඔහු කැමැති අයෙක් අගමැතිවරයා වශයෙන් පත් කරන්න හැකියි.ඒ නිසා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත් කළේ. එතුමා හිතනවානම් මම විස්වාසයි කියලා මේ ගුණරත්න වීරකෝන් මමත් කරනනත් හැකියි. එයය පාර්ලිමේන්තු සාම්ප්‍රධාය වන්නේ.හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ කවුරු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ආවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යහය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වෙනස් කරන්න බෑ.

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති පදවියේ දෙවරක් ඉදලා. දෙකක් කරලා ජනාධිපති වෙලා යළිත් පාර්ලිමේන්තු ජන්දයට ඉදිරිපත්ව පාර්ලිමේන්තුවේ පස්සේ අසුනක අසුන්ගෙන සිටින්නට  හැකි නම් අයි මට බැරි මේ ගුණරත්න වීරකෝන්ට බැරි ප්‍රාදේශිය සභාවට ඉල්ලන්න ඉදිපත් වෙන්න දිනන්න.එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ.මම කරනෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා  කළ දේමයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *