මහින්ද රාජපක්‍ෂ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයෙන් ඉවත් කරයිද???????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *