මහා බංකුව නිකුත්ව කළ විදේශ විනිමය අනුපාතය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකා මහා බංකුව විසින් නිකුත් කල විදේශ විනිමය අනුපාතය මෙසේයි.

මුදල                            ගැණුම් මිල         විකිණුම් මිල

ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්           114.87          120.00
කැනඩා ඩොලර්                  118.00          122.65
චීන යුආන්                            22.60           23.71
යූරෝ                                  174.99          181.56
ජපන් යෙන්                            1.3175           1.3675
සිංගප්පූරු ඩොලර්                110.60          114.63
ස්ටර්ලිං පවුම්                      197.41           204.09
ස්විස් ෆෑන්ක්                      150.45           156.49
ඇමෙරිකානු ඩොලර්            151.62           155.42

 

මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග

 

මුදල් වර්ගය                       ප්‍රකාශිත මිල

බහරේන් ඩිනාර්                  රු: 407.29
කුවේට් ඩිනාර්                    රු: 508.47
ඕමාන් රියාල්                     රු: 399.12
කටාර් රියාල්                       රු: 42.19
සවුදි රියාල්                         රු: 40.97
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම්                      රු: 41.84

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *