මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න සභාපති ධුරයෙන් වහාම ඉවත් කරන්න – ඩලස්‌ අලහප්පෙරුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *