මහපාරෙ නිදාගත් කම්බි කොටුවේ රාලහාමි

කම්බි කොටුවේ රාලහාමි කවදත් ජනතාව සමග කටයුතු කළේය. අන්තිමේදී ඔවුන් සියලුම තනතුරු පසෙකලා ජනතාව සමඟ පාරට බැස්සේය. මහපාරෙ නිදාගත්තේය. කුමක්ද? කියා අපි මෙම වීඩියෝ විශේෂාංග නැරඹීමෙන් දැනුවත් වෙමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *