මහත් ආන්දෝලනයකට පත්වු හබරාදුව සමුපකාර සමිතියේ හිටපු සභාපති විසිවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *