මරණ තර්ජන නිසා බැඳුම්කරයේ සාක්‍ෂිකාරිය රට හැර යයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *