මන්ත්‍රී ප්‍රසන්නට එරෙහි නඩුවේ සාක්ෂි විමසීම කල් යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *