මන්ත්‍රී නාමල් ඇතුළු 6 දෙනෙකු 16 දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *