මගේ ආණ්ඩුව හදපු වරාය, ගුවන්තොට ඇතුළු ජාතික සම්පත් වෙන්දේසියේ දමලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *