බියගම ජල හිගයට නිසි පිළිතුර

බියගම ජල හිගයට නිසි පිළිතුර

මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් වලින් එකකි .ජලය .බියගම ද ජල හිගයෙන් දුෂ්කරතාවයකට පත්වූ මැතිවරණ කොට්ඨාශයක්. එම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන බියගම ජල හිගයට පිළියම් ලෙස පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමට කටයුතු කලේ ඔහුය

අනෙකුත දේශපාලකයින් මෙන් ඩුලිප් විජේසේකර ප්‍රචාරය ගත්තේ නැත. ඒ වැඩකරනා නිහඩ මිනිසාගේ හැටිය. ඩුලිප් විජේසේකරයන් .කළ සේවාව පිළිබඳව නොදන්නාකම මත ඇතැමි අය ඔහු විසින් කළ සේවාව කුමක්ද? යන්න ප්‍රශ්න කරන අවස්ථාද ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ද එම ප්‍රශ්නයට නිසි පිළිතුරු ලැබෙනු ඇති. කෙටි වීඩියෝ විශේෂාංග නැරඹීමෙන් ඒ පිළිබඳව ඔබට දැනුවත් විය හැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *