බියගම කුෂි නවෝදය

බියගම කුෂි නවෝදය

ජනතාවගේ දුක දන්නා ඔහු කොරොනා සමයේදී කුඹුරට බසී

එවැනි අයයි ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ. බලන්න මෙම වීඩියෝ වැඩසටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *