බැඳුම්කර වංචාව මහජනයා වෙත දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *