බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය දිගු වෙයි

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේ හා විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2017 දෙසැම්බර් මස 08 වෙනිදා දක්වා දික් වු බව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයකින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර   එහි වර්තමාන කාර්යභාරය සැලකිල්ලට ගනිමින් තවත් සති 06 ක කාලයක් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *